Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1) ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op offertes, overeenkomsten en facturen met betrekking tot de verhuur, verkoop en levering door M&V SPORTEVENTS BVBA van producten, diensten en andere werkzaamheden.
De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling, waarvoor hij zal tekenen.
Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant zijn alleen dan aan M&V Sportevents tegenstelbaar wanneer zij door deze laatste, of zijn gevolmachtigde schriftelijk worden bevestigd.
In het geval van erkende en bevestigde afwijkingen door M&V Sportevents, of zijn gevolmachtigde, blijven voor al de overige punten de algemene verkoopsvoorwaarden van kracht.
Sportdagen, teambuilding, sportkampen, zwemlessen, activaties, freelance en verhuur: M&V Sportevents bvba – Alfonslaan 10 – 9500 Geraardsbergen – BTW BE 0829.772.444 – info@mv-sportevents.be


Art. 1.2. Iedere bestelling zal voorafgaandelijk via een offerte (en ondertekend) worden geregeld, waarop de gegevens van de klant (natuurlijk persoon, vereniging, scholen, clubs en dergelijke ) zullen vermeld worden.
De klant zal een kopie van deze ingevulde offerte ten allen tijde digitaal kunnen inkijken.
Het digitaal aanvaarden van de bestelbon zal gebeuren door de persoon wiens gegevens op deze bestelbon zijn vermeld.


Art. 1.3. Alle facturen zijn over te schrijven op het rekeningnummer, zoals vermeld op de facturen.


Art. 1.4. Niet-betaling van de factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest op van 12 %, berekend op jaarbasis, evenals een conventioneel schadebeding van 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van 50 €.


Art. 1.5. Eventuele klachten en verwerpingen moeten door een per post aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot gebeuren binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen of diensten. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Oudenaarde bevoegd.


Art. 1.6. De duur van de overeenkomst geldt tussen het bestellen van de diensten en de betaling van het volledige bedrag na de dienst.


Art. 1.7. De deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat zij eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de social media, de website van M&V Sportevents en andere (online) kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van M&V Sportevents.2) SPECIFIEKE VOORWAARDEN:

Art 2.1 TEAMBUILDING


Art 2.1.1 Aantal Deelnemers
Het aantal deelnemers bepaald in de bestelbon zal worden gefactureerd aan de klant.
Annulatie van deelnemers na een afgewerkte bestelbon zal nooit leiden tot aanpassing van het facturatiebedrag zoals in eerste instantie overeengekomen.


Art 2.1.2. Staat en veiligheid deelnemers
Deelnemers die alcohol of drugs gebruikt hebben voor de activiteit zullen geweigerd worden, maar wel doorgerekend worden aan de besproken tarieven.
Deelnemers die zich niet schikken naar de orders van de M&V Sportevents begeleider of afspraken t.o.v. bepaalde locaties zullen geschrapt worden uit de groep, maar wel doorgerekend worden aan de besproken tarieven.
Deelnemers met voorafgaande lichamelijke klachten dienen persoonlijk te oordelen indien ze in alle gevallen fysiek in staat zijn bepaalde proeven te ondernemen. M&V Sportevents kan niet verantwoordelijk geacht worden voor blessures die voortvloeien uit voorafgaande klachten.


Art 2.1.3. Indien klant locatie voorziet: Stroomvoorziening en doorgangen
De klant dient het aantal vooraf doorgegeven stroompunten te voorzien (steeds 220V).
Verbruik van stroompunten is op kosten en verantwoordelijkheid van de klant.
M&V Sportevents voorziet max. 25m kabel per aansluiting.
Eventuele extra kosten voor verbruik van stroompunten is op kosten van de klant.


Art. 2.1.4. Aansprakelijkheid & verzekeringen
De klant is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering lichamelijke ongevallen voor zijn deelnemers.
De klant wordt aansprakelijk gesteld bij opzettelijk toegebrachte schade en zal deze moeten vergoeden.
De klant dient steeds de instructies van de M&V Sportevents begeleider te respecteren of kan zonder terugbetaling uit de activiteit worden gezet.
M&V Sportevents kan in geval van overmacht, zoals storm of andere extreme weersomstandigheden, zelf beslissen om bepaalde attracties / activiteiten tijdelijk of definitief stil te leggen, zonder aansprakelijk gesteld te worden voor eventuele verliezen of schade.


Art. 2.1.5. Annulatietermijn + aanrekening
Bij annulatie betaalt u steeds 50% van het te betalen bedrag. U betaalt het volledige te betalen bedrag (100%) indien u minder dan 7 dagen voor datum van uw event annuleert.


Art. 2.1.6. Betalingstermijn 14 dagen
De betalingstermijn bedraagt steeds 14 dagen na afloop van de teambuilding en na ontvangst factuur.


Art. 2.2. VERHUUR


De verhuur van M&V Sportevents materiaal valt onder leiding van Rentmen Verhuur, onze verhuurafdeling. Algemene voorwaarden hiervan kan je hier vinden.Art. 2.3. SPORTEVENTS: SPORTDAGEN & SPORTFEESTJES


Art 2.3.1. Indien klant locatie voorziet: Locatievoorwaarden en stroomvoorziening.
De Locatie wordt steeds ordelijk en net gepresenteerd voor de activiteit en bereikbaar zijn zonder obstructie van materialen. Indien een externe locatie, wordt de accomodatie in dezelfde staat achtergelaten.
De ruimtes moeten allemaal bereikbaar zijn voor de plaatsers. Indien doorgang smaller dan 1,5m is en/of er zijn trappen, moet M&V Sportevents op voorhand verwittigd worden voor ondertekening van de overeenkomst.
De klant dient het aantal vooraf doorgegeven stroompunten te voorzien (steeds 220V).
Verbruik van stroompunten is op kosten en verantwoordelijkheid van de klant.
M&V Sportevents voorziet max. 25m kabel per bloweraansluiting.
Eventuele extra kosten voor verbruik van stroompunten is op kosten van de klant.


Art. 2.3.2. Aansprakelijkheid & verzekeringen
De klant is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering lichamelijke ongevallen voor zijn deelnemers.
Bij schade en/of ongevallen zal eerst altijd de eigen verzekering dienen te worden aangesproken.


Art. 2.3.3. Schade aangebracht door de klant
Bij opzettelijk aangerichte schade of bij defect door nalatigheid, onjuist gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de overeenkomst, zal de klant aansprakelijk gesteld worden en de herstelling en eventuele bijkomende onkosten moeten vergoeden.


Art. 2.3.4. De coördinatorfunctie
Een coördinator is een medewerker van M&V Sportevents die de sportdag opstart, opvolgt doorheen de dag en afsluit. De coördinator zorgt voor de algemene organisatie en het vlotte verloop en is het aanspreekpunt voor de klant.
Een coördinator zal geen vaste activiteit op zich nemen, enkel indien er een tekort is aan lesgevers.
Een coördinator is bevoegd om beslissingen te nemen naar tucht, veiligheid of organisatie.


Art. 2.3.6. Aantal deelnemers
Het aantal deelnemers bepaald in de bestelbon zal worden gefactureerd aan de klant.
Annulatie van deelnemers na een afgewerkte bestelbon zal niet leiden tot aanpassing van het facturatiebedrag zoals in eerste instantie overeengekomen.

Als er minder deelnemers zijn dan vooraf doorgegeven dan is er een maximale aanpassing van 10% procent op het doorgegeven aantal deelnemers.

Voorbeeld: 100 deelnemers doorgegeven via offerte. Slechts 60 deelnemers hebben deelgenomen. Dan wordt er een factuur opgemaakt op 90 deelnemers (10% van 100).


Art 2.3.7. Staat en veiligheid deelnemers
Deelnemers die alcohol of drugs gebruikt hebben voor de activiteit zullen geweigerd worden, maar wel doorgerekend worden aan de besproken tarieven.
Deelnemers die zich niet schikken naar de orders van de M&V Sportevents begeleider of afspraken t.o.v. bepaalde locaties zullen geschrapt worden uit de groep, maar wel doorgerekend worden aan de besproken tarieven.
Deelnemers met voorafgaande lichamelijke klachten dienen persoonlijk te oordelen indien ze in alle gevallen fysiek in staat zijn bepaalde proeven te ondernemen. M&V Sportevents kan niet verantwoordelijk geacht worden voor blessures die voortvloeien uit voorafgaande klachten.


Art. 2.3.8. Annulatietermijn + aanrekening
Bij annulatie betaalt u steeds 50% van het te betalen bedrag. U betaalt het volledige te betalen bedrag (100%) indien u minder dan 7 dagen voor datum van uw event annuleert.Art. 2.4. SPORTKAMPEN


Art. 2.4.1. Annulatie van een kamp of eender welke les:

– Indien de inschrijving nog niet betaald was, kunnen wij de inschrijving kosteloos annuleren.

– Indien de inschrijving reeds betaald was, dan zijn er 2 mogelijkheden:

a. In geval van ziekte of ongeval: op de dag van ziekte graag een mail met de vermelding van ziekte. Uw schriftelijke aanvraag tot terugbetaling moet ons uiterlijk 5 werkdagen na het kamp of na de eerste les van een lessenreeks bereiken, samen met een doktersattest.

b. In alle andere gevallen: U laat ons op voorhand schriftelijk (via mail) weten dat de inschrijving niet kan doorgaan. Wij regelen een tegoedbon t.w.v. het inschrijvingsbedrag die u kunt gebruiken voor de betaling van een volgend M&V Sportkamp.


Art. 2.4.2.

Na het ontvangen van de betalingslink of bankgegevens heeft de deelnemer tien werkdagen om de betaling uit te voeren. Wanneer de betaling M&V Sportevents bvba niet tijdig bereikt, vervalt automatisch de optie en wordt de plaats doorgegeven aan een reservekandidaat op onze wachtlijst.


Art. 2.4.3.

De deelnemers kunnen via de website zich inschrijven voor één of meerdere kampen of lessenreeksen. U ontvangt dan een uitnodiging tot betaling. Pas na betaling van het volledige bedrag is de inschrijving definitief. Nadat M&V Sportevents de betaling ontvangen heeft krijgt u een infomail betreffende het betaalde kamp.

De infomail van elk kamp wordt 1 week voor aanvang van het kamp opgestuurd via mail.


Art. 2.4.4.

Alle kampdeelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.

Uw kind is enkel verzekerd bij een ongeval tijdens onze activiteiten onder begeleiding van onze M&V monitoren. De vrijstellingen om een dossier op te starten zijn steeds te betalen door de klant. Mits betaling van vrijstelling van 75 euro kunnen wij een ongevallendossier opstarten. 


Art. 2.4.5.

M&V Sportevents kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en /of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.


Art. 2.4.6.

In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een kamp of lessenreeks geannuleerd worden of veranderen van locatie. Wij zorgen steeds voor een alternatieve activiteit of betalen u het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terug.


Art. 2.4.7.

In uitzonderlijke omstandigheden kan het gebeuren dat een activiteit wijzigt. M&V Sportevents zal steeds trachten hiervoor een waardig alternatief te bieden. Een terugbetaling van uw inschrijvingsgeld als gevolg van een programmawijziging binnen de gekozen activiteit, is niet mogelijk.


Art. 2.4..8.

M&V Sportevents houdt zich het recht om een deelnemer te weigeren. Wanneer een deelnemer tijdens de activiteit door zijn ontoelaatbaar gedrag wordt geweigerd, zal het bedrag overeenkomstig het aantal dagen waarom niet deelgenomen is, binnen de 14 dagen terugbetaald worden (min 15 Euro administratiekosten per inschrijving).


Art. 2.4.9.

Eventuele klachten dienen schriftelijk te gebeuren, binnen de 5 werkdagen na de activiteit. U kan hiervoor ook het online contactformulier gebruiken.


Art. 2.4.10.

Roken is voor elke deelnemer en begeleider verboden.


Art. 2.4.11.

Het vermelde inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, begeleiding, transport, opvang en verzekering. Een lunchpakket en drank worden door de deelnemers van de externaatkampen zelf meegebracht. Er is wel een sapje en enkele tussendoortjes aanwezig.


Art. 2.4.12.

De uren van de opvang zijn de volgende:

  • Vooropvang: 8u – 9u
  • Naopvang: 16u – 17u

Wanneer ouders door omstandigheden te laat zijn, vragen we dit door te geven via ons algemeen nummer 0476 65 90 22. Per kind dat na 17u wordt opgehaald, zal er een toeslag  van €5 per begonnen kwartier worden aangerekend. Dit moet cash ter plaatse worden betaald aan de begeleider ter plaatse.


Art. 2.4.13.

De persoonlijke gegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van M&V Sporteventst. M&V Sportevents deelt zijn gegevens nooit met derden. Deelnemers die dat liever niet hebben, kunnen door een simpel mailtje verwijderd worden uit de bestanden. (wet op de privacy van 8/12/1992)

De gegevens worden gebruikt om toekomstige activiteiten aan te kondigen waaraan kan deelgenomen worden. 


Art. 2.4.14.

M&V Sportevents neemt op de kampen foto’s en filmbeelden van de activiteiten en de deelnemers. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor de website, Facebookpagina, andere sociale media, de brochure en publicitaire doeleinden. Indien u niet wenst dat een foto of filmbeeld van uw zoon/dochter hiervoor gebruikt wordt, dient u dit schriftelijk te melden. Gelieve hierbij een foto van uw zoon/dochter te voegen zodat we weten om welke deelnemer het gaat. Uiteraard zullen we dit respecteren.


Art. 2.4..15.

Kortingen die toegekend worden, staan vermeld op de website. De kortingen zijn niet cumuleerbaar en worden automatisch verrekend. Onrechtmatig verkregen kortingen (bvb. ongeldige dubbele inschrijvingen om een gratis kortingscode te verkrijgen) worden teruggevorderd.


Art. 2.4.16.

Door de betaling uit te voeren voor eender welke M&V Sportevents- activiteit bevestigt u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.